Updates

กลยุทธ์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ แม้เผชิญกับวิกฤตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การกำหนดกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์และเหมาะสม จะสามารถนำองค์กรบรรลุสู่เป้าหมายและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Th...

Read More
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat) ได้เปิดหลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (ADVANCE HR : SURVIVAL BEYOND TOMORROW) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพร้อมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขอ...

Read More
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat) ได้เปิดหลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (MANAGING PEOPLE FOR ORGANIZATIONAL SUCCESS) เพื่อให้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยสร้างค...

Read More
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนสัญชาติไทย อีกทั้งบริษัทข้ามชาติ กำลังตื่นตัวในด้าน Diversity and Inclusion และ Human Rights ในมิติความหลากหลายทางเพศ (LGBT) แม้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศทางเพศ พ.ศ. 2558 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมากกว่า 80% ก็ยังขาดองค์ความรู้...

Read More
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Logistics และ Supply chain

10 ก.พ. 2021 – 10 ก.พ. 2021

ผลกระทบจาก COVID-19 มีต่องานด้าน Logistics และ Supply chain มากน้อยเพียงใด และอนาคตของธุรกิจด้านนี้จะเป็นอย่างไร
ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00-20.30 น.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85776703356
Meeting ID: 857 7670 3356
ผลกระทบจาก COVID-19 มีต่องานด้าน Logistics และ Supp...

Read More

กลยุทธ์การเอาตัวรอดฝ่าวิกฤตโควิด โดยอาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาด 🙂

ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ (CONC) เปิดหลักสูตรออนไลน์ Marketing Strategy in Post Covid-19 Era โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาด อาจารย์วิทยา จารุพงศ์โสภณ

ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและลงทะเบียนได้ที่ https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/584

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อย่าให้การกักตัวเป็นอุปสรรคในการพัฒนาตนเอง
ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกย่ำแย่อันเนื่องมาจากการเกิดโรคระบาด Covid-19 เรียนรู้แนวทางการจัดการในภาวะวิกฤต ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุได้ตามเป้าหมาย มีเปิดอบรมแบบ Online แล้วนะคะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

: รุ่นที่ 31 อบรมระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 29 สิงหาคม 2564 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น...

Read More
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Testimonials

5 years ago
COOL!!!
- ulaiporn t
4 years ago
(Translated by Google) Accurate coordinates (Original) พิกัดถูกต้อง
- saton t
4 years ago
(Translated by Google) T T (Original) T T
- T T

About us

CONC Thammasat offers clients diverse range of business consultancy, implementation services and training initiatives with practical tactics. We have practiced and demonstrate new collaborative techniques to diagnose clients’ companies in 360 degrees that have accelerated the clients’ performances.CONC Thammasat integrates of 2 expertise units:
 1. Consulting Unit  formerly called Thammasat Business Consulting Center (TBCC), founded in 2004 on an underlying objective to help clients understand the evaluation of dynamic market, strengthen organizational capabilities, and gain a competitive advantage in ever-changing business environments. TBCC provides wide ranges of business consultantcy services from strategic formulation to business process improvement, from case method learning to people development. Our clients comes from both government and private sectors.  TBCC  has been granted Thai Consultant Licence no. 2489 from Ministry of Finance.
 2. Training Unit formerly called Continuing Education Program for Business (CEP) founded in 1970. CEP was the initiative of MIni MBA program in Thailand. CEP offers customized and public couses for every perpective of business acumen, i.e. Mini MBA, Marketing, Finance for non- Finance, Real Estate, Business Simulation Game, with practical approach and measurable technique.  
   
Under the corporate philosophy of CONC Thammasat, we believe success comes from in-depth business understanding. Our experts have diverse professional backgrounds in which all knowledge can be well integrated and effectively implemented for long term business success. We also value mutual transfer of knowledge betweenCONC Thammasat and our clients to fine-tune their vision and sharpen thier skills
Since the name "CONC Thammasat"  implies to intensive academic service with applicable approrach ,  we have 3 major missions to transfer and exchange knowledge to clients  
 1. Consulting Service:   We drive business results from individual enterprise projects to corporate engagements with strategic insight. CONC Thammasat provides collaborative works by our cross-functional team of experts to turn strategies into tactics.  Our analysts, planners and practitioners are ready to help business leaders and policy makers to overwhelm corporate crisis and improve business competency.
 2. Networking: We catalize Business Network among our clients and encourage life long learning through following activities:
  •  CONC Thammasat Forum Monthly Business Seminar for free. We aims to refresh knowledge among our clients alumni course-takers and people interested by sharing experince with real practitioners from business sectors.
  •  Life Long Learning: A Specal Privilege for CONC Course Takers. We offers  one-time free class observation  for  3 hours. This privilege is reserved for CONC Course-takers as our alumni members. Moreover, modern  business issues,  interesting activities, seminars, CONC Circle Summit which enrich business acumen and network, will be reached our CONC Alumni by Facebook, E-mail and Newsletters as to encourage unceasingly learning.   
 3. Coaching: Integration of training methods from class practice to project-based learning, from Business Simulation to Consulting One-to-One that surpasses traditional lecturing but also engages the learner and lets them become closely involved throughout the coaching process.   The coaching process utilizes a combination of various activities to help develop the learner’s skills, such as business simulation games, writing and presenting business plans, case study and many workshop platforms. We constantly improve and develop our curriculum by incorporating new business concepts. Our experts have outstanding backgrounds in training, coaching and consulting for leading organizations in different industries. Our experts are comprised of both academics and prominent leaders in the business sector. 
   

Sharpen You.


Our primary mission is to be the one-stop service for consulting and training. We work collaboratively with clients to make a difference and create a positive impact on clients’ business value. A combination of academic knowledge and professional experience of our consulting team lends itself a solid ground to delivering research-based, knowledge-driven business solutions to senior management’s problems, which are uniquely practical. With our strong commitment, we work collaboratively with clients to enabling our clients to be on the edge of competition   

Contact Us

Contact

Call now
 • 02 613 2247

Address

Get directions
2 Thaprachan
Praborommaharajwang, Pranakorn
กรุงเทพมหานคร 10200
Thailand

Business Hours

Mon:8:30 AM – 5:00 PM
Tue:8:30 AM – 5:00 PM
Wed:8:30 AM – 5:00 PM
Thu:8:30 AM – 5:00 PM
Fri:8:30 AM – 5:00 PM
Sat:8:30 AM – 4:00 PM
Sun:Closed
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.